РЕГЛАМЕНТ Громадської ради при Бершадській районній державній адміністрації

РЕГЛАМЕНТ

Громадської ради при Бершадській районній державній адміністрації

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Громадської ради                             Розпорядження

                                                                           голови райдержадміністрації

при Бершадській районній

державній адміністрації                                      03 липня 2018 року № 285 _

« 11 »        травня 2018 року

РЕГЛАМЕНТ

Громадської ради при Бершадській районній державній адміністрації

І. Загальні положення

1.1. Регламент Громадської ради Бершадській районній державній адміністрації (далі– Регламент) розроблено на основі Положення про Громадську раду при Бершадській райдержадміністрації.

1.2. Регламент Громадської ради при Бершадській районній державній адміністрації (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради при Бершадській районній державній адміністрації (далі – Громадська рада).

1.3. Робота Громадської ради є відкритою і прозорою. Громадська рада інформує Бершадську районну державну адміністрацію, громадськість про свою діяльність. Висвітлення діяльності Громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Громадську раду та цим Регламентом.

ІІ. Планування роботи

2.1. Робота Громадської ради проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються Громадською радою, та планами комісій.

2.2. Формування планів роботи Громадської ради здійснюється секретарем Громадської ради за пропозиціями голови, заступників голови Громадської ради, голів постійних комісій Громадської ради.

2.3. План роботи Громадської ради на поточний рік затверджується Громадською радою на своєму засіданні в І кварталі кожного року.

2.4. Планування роботи Громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності Бершадської райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно2

правових актів, які розробляє Бершадська райдержадміністрація, участі у проведенні Бершадською райдержадміністрацією консультацій із громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

2.5. Плани роботи Громадської ради передбачають такі види заходів:

 • чергові засідання Громадської ради;
 • засідання правління, комітетів і тимчасових комісій (у разі їх створення),
 • проведення громадської експертизи діяльності  Бершадської

райдержадміністрації;

 • проведення громадської антикорупційної експертизи нормативноправових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє Бершадська райдержадміністрація;
 • заходи в        межах         проведення Бершадською         райдержадміністрацією

консультацій із громадськістю;

 • забезпечення інформування Бершадської райдержадміністрації, громадськості про діяльність Громадської ради;
 • інші заходи в межах повноважень Громадської ради.
  • План роботи Громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше ніж за тиждень до закінчення поточного року.

План роботи Громадської ради на квартал затверджується не пізніше ніж за тиждень до закінчення поточного кварталу.

 • Члени Громадської ради та постійні комісії Громадської ради подають голові Громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи Громадської ради на рік та плану роботи Громадської ради на квартал за три тижні до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.
 • Затверджені Громадською радою плани роботи на рік та квартал оприлюднюються на офіційному веб-сайті Бершадської райдержадміністрації.

ІІІ. Порядок підготовки та проведення засідань Громадської ради

 • Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал.

Позачергові засідання Громадської ради скликаються за ініціативою не менше як однієї третини загального складу її членів, або Правління Громадської ради, або голови Бершадської районної державної адміністрації. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання та підготовкою всіх відповідних матеріалів надсилаються на адресу відділу діловодства,

3

організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату Бершадської райдержадміністрації на ім’я голови Громадської ради.

 • Чергові засідання Громадської ради скликаються головою Громадської ради, а у разі його відсутності виконуючим обов'язки голови Громадської ради. З цією метою голова Громадської ради узгоджує з головою Бершадської райдержадміністрації, а за його відсутності з уповноваженим представником дату, час і місце проведення засідання Громадської ради, формує проект порядку денного.

Секретар Громадської ради, або особа, яка уповноважена виконувати його функції, інформує голів постійних комісій Громадської ради, а голови комісій членів Громадської ради (які входять до відповідних комісій) про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або по телефону, як правило за 5 днів, але не пізніше, як за 2 доби, до дати проведення засідання. Повідомлення про проведення засідання Громадської ради оприлюднюється на сайті Бершадської райдержадміністрації, як правило за 5 календарних днів до дати його проведення.

 • Позачергове засідання Громадської ради скликається (проводиться) не пізніше як у триденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою Громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання Громадської ради не пізніше ніж за три календарних дні до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті Бершадської райдержадміністрації.

 • Засідання Громадської ради проводяться відкрито. На запрошення голови Громадської ради у засіданнях Громадської ради можуть брати участь інші особи (фахівці, експерти, консультанти), які не є членами Громадської ради. На засіданнях Громадської ради можуть бути присутні інші особи, які не є членами Громадської ради. У всіх засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу керівник Бершадської райдержадміністрації, його заступник або інший уповноважений представник Бершадської райдержадміністрації без спеціального запрошення.
 • Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу. Перед початком засідання Громадської ради секретар Громадської ради або особа, яка уповноважена виконувати його функції, проводить письмову реєстрацію учасників.

4

 • На початку засідання Громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонує голова Громадської ради. Проект порядку денного формується відповідно до плану роботи Громадської ради та на підставі пропозицій членів Громадської ради, постійних комісій і робочих груп Громадської ради (у разі їх утворення).
 • З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання Громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності:

ухвалення проекту рішення за основу;

розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання Громадської ради до

проекту, ухваленого за основу; ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та

пропозицій.

Проекти рішень Громадської ради готуються та подаються голові Громадської ради членами Громадської ради або/та постійними комісіями, робочими групами Громадської ради до початку засідання Громадської ради. Усі проекти рішень мають бути подані не пізніше як за п’ять днів до початку проведення засідання Громадської ради.

 • Головує на засіданні Громадської ради голова Громадської ради або за його дорученням один із його заступників.
 • Засідання Громадської ради триває як правило півтора години без перерви. Перерва в засіданні Громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення Громадської ради або за ініціативою головуючого на засіданні. За рішенням Громадської ради тривалість засідання Громадської ради може бути подовжена не більше як на 30 хвилин.
 • Перші загальні збори Громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради проводиться впродовж одного місяця
 • Рішення Громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється секретарем або особою, яка уповноважена виконувати його функції, якщо не прийнято іншого рішення Громадської ради перед початком голосування. В окремих випадках Громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення. У разі проведення таємного голосування на засіданні Громадської

5

ради обирається лічильна комісія. Рішення Громадської ради підписуються головою Громадської ради та секретарем.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Бершадської райдержадміністрації.

 • Під час проведення засідання Громадської ради секретар Громадської ради або особа, яка уповноважена виконувати його функції, веде та складає протокол. Рішення та протоколи загальних зборів Громадської ради підписуються головою та секретарем громадської ради.

IV. Організація роботи постійних комітетів, експертної та робочих груп Громадської ради

4.1. На засіданні Громадської ради нового складу ухвалюється рішення про створення комісій та визначаються напрямки їх діяльності.

4.2. Для надання комісіям, робочим групам Громадської ради роз’яснень з процедурних питань Громадської ради, порядку проведення громадської експертизи, методології громадської антикорупційної експертизи нормативноправових актів може бути ухвалене рішення про створення експертної групи. Експертна група, утворюється Громадською радою з експертів за напрямками роботи Громадської ради. Координує діяльність експертної групи керівник експертної групи, якого обирають члени Громадської ради зі свого складу.

4.3. Робочі групи Громадської ради можуть створюватись рішенням Громадської ради у разі потреби. Робочі групи створюються для підготовки окремих питань для розгляду на засіданні Громадської ради та проведення окремих заходів Громадської ради. Робочі групи створюються на визначений період часу.

До складу комісій, експертної групи можуть входити члени Громадської ради за власним бажанням. Окремим рішенням Громадської ради до складу таких комітетів, експертної групи можуть бути включені за їх згодою представники Бершадської райдержадміністрації, представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу (за згодою їх керівників).

4.4. Основною формою роботи постійних комісій, робочих груп є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць

4.5. Засідання постійних комісій, робочих груп проводяться відкрито.

                4.6.       Постійну    комісію   очолює   голова,   який   обирається    шляхом

голосування членів цієї комісії з подальшим затвердженням кандидатури голови

6

комісії на засіданні Громадської ради. З-поміж членів комісії обирається секретар комісії, який організовує документообіг у межах комісії

4.7. Для вирішення оперативних, невідкладних та поточних питань роботи Громадської ради в період між її засіданнями діє Правління Громадської ради постійно діючий колегіальний керівний орган, який забезпечує реалізацію головних завдань Громадської ради, організує та координує її роботу. До складу правління входять голова Громадської ради, заступники голови, секретар Громадської ради, голови комісій та керівник експертної групи. Засідання Правління проводяться відкрито.

4.8. Засідання Правління Громадської ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління скликаються головою Громадської ради, або на вимогу не менше ніж однієї третини членів Правління. Рішення про скликання Правління, порядок денний, місце та дату проведення засідання Правління секретар повідомляє не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні. У засіданні Правління можуть за запрошенням брати участь інші члени Громадської ради та експерти.

4.9. Правління:

 • вирішує всі поточні питання Громадської ради, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів;
 • формує річні плани роботи Громадської ради;
 • затверджує квартальні плани роботи Громадської ради;
 • організовує виконання рішень та плану роботи Громадської ради;
 • розглядає висновки, звіти та звернення голів комітетів Громадської ради;
 • розглядає пропозиції та звернення громадян, гром. організацій та інших об’єднань і установ, членів Громадської ради;
 • вирішує інші питання, не віднесені до виключної компетенції загальних зборів Громадської ради.
  • На засіданнях Правління головує голова ради, у разі його відсутності - визначений ним заступник голови ради. У разі відсутності голови ради та його заступників, головуючий обирається з членів правління. Засідання Правління є правочинним, якщо на ньому присутні більше половини його складу. На засіданні Правління можуть розглядатися питання, не внесені до порядку денного, якщо за їх включення до порядку денного проголосують не менше двох третин присутніх членів Правління.
  • Рішення правління приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів. При рівній кількості голосів вирішальним є голос голови Громадської ради.

7

 • Рішення Правління, що згідно із положенням відносяться до виключної компетенції загальних зборів Громадської ради, підлягають обов'язковому затвердженню рішеннями загальних зборів Громадської ради. Рішення Правління оформляються протоколом, який підписує голова та секретар Громадської ради.
 • З метою ведення діловодства та здійснення поточної організаційної роботи створюється секретаріат Громадської ради. До складу секретаріату входять секретарі комісій та уповноважений представник органу. Секретаріат Громадської ради забезпечує ведення діловодства та виконує інші функції за дорученням голови Громадської ради. Члени секретаріату обирають секретаря громадської ради.

Секретаріат, відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

 • дотримання Положення та Регламенту діяльності Громадської ради;
 • оперативне планування діяльності Громадської ради;
 • підготовку порядку денного засідань Громадської ради з урахуванням пропозицій її членів відповідно до затвердженого плану роботи;
 • ведення протоколів засідання Громадської ради та правління (у триденний термін подає їх на підпис голові Громадської ради);
 • оприлюднення рішень       Громадської        ради та      направляє         їх       на      адресу

Громадської ради;

 • контроль за виконанням рішень Громадської ради;
 • опрацювання внесених в установчому порядку пропозицій з питання, щодо припинення членства у Громадської ради;
 • залучення до виконання окремих робіт і завдань членів громадської ради та інших осіб - за погодженням з Головою Громадської ради;
 • інформування громадськості про діяльність Громадської ради;
 • ведення діловодства у Громадської ради;
 • організацію прийому звернень від громадян;
 • взаємодію та листування Громадської ради з органами виконавчої влади та органами самоврядування, підприємствами , установами, організаціями;
 • організацію освітніх заходів з навчання членів Громадської ради;
 • виконання інших функцій для забезпечення здійснення Громадської ради своїх повноважень.

V. Взаємовідносини Громадської ради з Бершадською райдержадміністрацією

5.1. Голова Громадської ради може брати участь у засіданні колегії Бершадською райдержадміністрації.

8

5.2. Громадська рада готує та подає Бершадській райдержадміністрації щороку пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій із громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті в постійних комісіях Громадської ради та затверджені на засіданні Громадської ради.

5.3. Громадська рада може подати Бершадській райдержадміністрації пропозиції щодо проведення консультацій із громадськістю, не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені Громадської ради подаються головою Громадської ради на підставі рішення одного із постійних комітетів або експертної групи Громадської ради та затверджені на засіданні Громадської ради.

5.4. Голова Громадської ради в обов'язковому порядку інформує Бершадську райдержадміністрацію про ухвалені Громадською радою рішення.

5.5. Громадська рада розглядає пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Громадської ради, аналізує та узагальнює їх, надає на них усні та письмові відповіді.

5.6. Громадська рада збирає, узагальнює та подає Бершадській райдержадміністрації інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення і є у сфері компетенції Бершадської райдержадміністрації.

 1. Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності Бершадської райдержадміністрації, громадської антикорупційної

експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє Бершадська райдержадміністрація

6.1. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності Бершадської райдержадміністрації, громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє Бершадська райдержадміністрація.

6.2. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності Бершадської райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів ухвалюється Громадською радою виключно на її засіданнях на підставі пропозицій, внесених членами Громадської ради.

6.3.   Для   проведення громадської         експертизи діяльності  Бершадської райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи нормативно9

правових актів та проектів нормативно-правових актів рішенням Громадської ради утворюється робоча група, до складу якої в обов’язковому порядку залучається ініціатор її проведення, а також за згодою члени Громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.

6.4. Результати проведення громадської експертизи діяльності Бершадської райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи нормативноправових актів та проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов'язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні Громадської ради.

VII. Порядок висвітлення діяльності Громадської ради

7.1. На офіційному веб-сайті Бершадської райдержадміністрації в рубриці «Громадська рада» в обов'язковому порядку розміщуються Положення про Громадську раду, Регламент Громадської ради, плани роботи Громадської ради, протоколи засідань Громадської ради, прийняті рішення Громадської ради, щорічний звіт про діяльність Громадської ради, інформація про склад Громадської ради, керівний склад Громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися у разі можливості.

7.2. Щорічний звіт про виконання плану роботи Громадської ради за минулий рік та її діяльність, а також схвалення підготовленого Громадською радою плану на поточний рік перед його оприлюдненням затверджується Громадською радою на своєму засіданні, яке проводиться за участю представників Бершадської райдержадміністрації в I кварталі кожного року.

7.3. На офіційному веб-сайті Бершадської райдержадміністрації розміщується офіційна інформація про діяльність Громадської ради, підготовлена секретарем Громадської ради або особою, яка уповноважена виконувати його функції, та погоджена з головою Громадської ради.

7.4. При взаємодії із засобами масової інформації офіційну точку зору Громадської ради можуть висловлювати голова або за дорученням голови один із заступників. У всіх інших випадках члени Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну, а не колективну позицію Громадської ради.

Голова Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз'ясненні їм позиції Громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями Громадської ради. У всіх інших випадках голова Громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов'язково може відображати позицію Громадської ради.

_________________________________

1039544
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
За весь час
472
3915
9650
6487
10300
999032
1039544

Ваш IP: 100.26.176.182
2019-12-06 09:36
Грудень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5